Lag læringsopplegg med Hubro!

Picture of Emil Johan Oliver
Emil Johan Oliver
Founder and CEO
Hubro Education

Hubro Education inviterer herved lærere til et samarbeid for å lage læringsopplegg for læringsspillene Hubro Business og Hubro Marketing. Oppleggene skal gjøre det enda enklere for lærere å ta i bruk læringsspillene under fagfornyelsen. Det planlegges inntil 10 nye opplegg.

 • Honorar: kr 5000 per opplegg, der et opplegg skal kunne fylle en undervisningstime
 • Frist: snarest
 • Kontakt: [email protected]

 

Format

Ved et læringsopplegg mener vi oppgaver, innhold og aktiviteter som til sammen belyser et eller flere kompetansemål. Hele eller deler av opplegget skal gjennomføres i tilknytning til Hubroplattformen, men alt innhold skal legges inn i plattformen i form av en eller flere av følgende innholdstyper:

 • Simuleringsmaler (kombinasjon av flere av de nedenforstående elementene)
 • Oppgaver (tekst, regne, flervalgsoppgaver)
 • Hendelser (endringer i markedsbetingelsene)
 • Beslutninger (engangshendelser med forskjellige valg og utfall)
 • Meldinger til elevene
 • Artikler (fagtekster)
 • Funksjonalitet (eksempelvis bilagsføring som en oppgave som må gjøres i simuleringen)

 

Interessert? Gjør som følger:

 1. Bestem tema og opplegg. Forfatteren kontakter Hubro Education og avtaler følgende:
  • Hvilke(t) kompetansemål opplegget skal dekke (se liste lenger nede)

  • Hva som konkret skal utformes

  • Frist for levering av førsteutkast

 2. Godkjenning. Dersom dette kompetansemålet ikke allerede er dekket av andre forfatteres opplegg får forfatteren tilbakemelding på om Hubro Education ønsker å gå videre med opplegget, eller de gir evt innspill før det kan godkjennes.

 3. Leveranse. Forfatteren leverer opplegg som skal være klart til å settes inn i Hubroplattformen. Alt innhold skal holde høy faglig og redaksjonell kvalitet med god grammatikk og tydelige formuleringer. Dersom opplegget er mangelfullt får forfatteren tilbakemeldinger til forbedringer før opplegget kan ses på som ferdig. Leveransen skal inneholde følgende elementer:

  • Veiledningstekst til lærer

  • Oppgavetekster til elevene

  • Aktiviteter til å fylle minst en skoletime

  • Evt. andre innholdselementer som avtales med Hubro Education før godkjenning av prosjektet

 4. Utbetaling. Forfatteren sender faktura

 

Prioriterte tema

Listen er basert på kompetansemålene foreslått i siste høring hos Udir. Fagene i yrkesfag i salg, service og reiseliv er med, i tillegg til fagene Næringslivsøkonomi 1, Markedsføring og ledelse 1, og Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1.

 1. Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
  • vurdere teorier og modeller og bruke disse til å belyse og arbeide med faglige spørsmål, emner og problemstillinger

  • utvikle bærekraftige forretningsmodeller med vekt på produkt og marked

  • sammenligne og vurdere markeder, kjøpsatferd og segmenter som informasjonsgrunnlag for å ta beslutninger

  • gjennomføre en situasjonsanalyse som grunnlag for å sette mål og vurdere utviklingsmuligheter

  • utforske og vurdere bruk av konkurransemidler i en oppstartsfase

  • beregne og vurdere pris og kapitalbehov, utarbeide budsjett og vurdere finansieringsmuligheter med tanke på risiko og ansvar for en ny virksomhet

  • lese regnskap og nøkkeltall for å vurdere en virksomhets lønnsomhet

 2. Markedsføring og ledelse 1
  • vurdere markedsføringsteorier og -modeller og bruke disse til å belyse og arbeide med faglige spørsmål, emner og problemstillinger

  • analysere forhold som påvirker forbrukeratferd, og reflektere over psykologiske, sosiale og kulturelle faktorer

  • utvikle forretningsideer og vurdere aktuelle målgrupper

  • bruke og utvikle markedsundersøkelser for å utforske og få innsikt i markeder og målgrupper

  • gjennomføre situasjonsanalyser som grunnlag for å ta beslutninger

  • analysere produkt- og merkevarestrategier og vurdere hvordan virksomheter bruker produkt som konkurransemiddel

  • analysere ulike distribusjonsstrategier i markedsføring og vurdere hvordan virksomheter bruker distribusjon som konkurransemiddel

  • analysere ulike prisstrategier og prissettingsmetoder og vurdere hvordan virksomheter bruker pris som konkurransemiddel

  • analysere ulike kommunikasjonsstrategier og vurdere hvordan virksomheter bruker markedskommunikasjon som konkurransemiddel

  • planlegge mediemiks og utvikle innhold for ulike kanaler i markedskommunikasjon

  • analysere hvordan virksomheter kombinerer bruk av konkurransemidlene, og vurdere personalets og ledelsens rolle i markedsføring

  • utforske og drøfte gjeldende regelverk og virksomheters samfunnsansvar og vurdere bruk av konkurransemidler

 3. Næringslivsøkonomi 1
  • utforske og presentere dagsaktuelle næringslivsøkonomiske temaer eller problemstillinger

  • føre sentrale bilag, foreta og registrere årsoppgjørsdisposisjoner, avslutte regnskapet for et enkeltpersonforetak og presentere regnskapet i samsvar med gjeldende regelverk (sentrale bilag: kjøp og salg kontant og kreditt, lønnskostnader, faste kostnader, private uttak og merverdiavgift), (årsoppgjørsdisposisjoner: avskrivninger og endring i varelager)

  • vurdere hvordan endringer i regnskapsposter påvirker resultat og balanse

  • gjennomføre regnskapsanalyse og vurdere og sammenligne lønnsomhet, likviditet og finansiering med tidligere år og med virksomheter i samme bransje

  • gjøre rede for formålet med budsjettering og utarbeide og vurdere resultatbudsjett og enkelt likviditetsbudsjett (enkelt likviditetsbudsjett: sette opp delbudsjett, kjøp og salg med bruttofortjeneste, uten lagerendring, 30 dagers kredittid og ellers oppgitt andre inn- og utbetalinger)

  • gjennomføre budsjettkontroll og analysere avvik med betydning for virksomheten

  • utforske og reflektere over hvordan ny teknologi og automatisering kan bidra til bærekraftige virksomheter gjennom innovasjoner og nye forretningsmodeller

  • gjøre rede for virksomheters interessegrupper og samfunnsansvar og reflektere over virksomheters rolle i samfunnet lokalt og globalt

 4. Yrkesfag SSR: Marknadsføring og innovasjon

  • Analysere forbrukaråtferd i samanheng med segmentering av målgrupper

  • vurdere sentrale konkurranseverkemiddel i samanheng med profilen og lønnsemda til verksemder

  • utvikle ein forretningsidé og vurdere han i lys av berekraftig utvikling

  • lage ein enkel marknadsplan og gjere greie for val av mål og verkemiddel

  • utforske korleis teknologi og endringar i forbrukaråtferd påverkar sal og servicerolla, og presentere tiltak og marknadsføringsstrategiar

  • lage ein marknadsføringskampanje og gjere greie for val av verkemiddel

  • selje eit produkt og gjere greie for salsprosessen

 5. Yrkesfag SSR: kultur og samhandling

  • reflektere over etiske dilemma i servicenæringa og vurdere verkemiddel som kan fremje etiske og berekraftige val

  • handtere klagar og beskrive tiltak som førebyggjer konfliktar

 6. Yrkesfag SSR: Forretnignsdrift 

  • beskrive ansvarsfordeling og kva dei ulike rollene i ei verksemd inneber, og utarbeide og presentere eit organisasjonskart

  • vurdere, kalkulere og tilpasse pris på eit produkt med tanke på kostnader og marknadssituasjon

  • forklare og føre ein enkel rekneskap, utarbeide budsjett og vurdere lønnsemda

  • beskrive vareflyt og kvalitet i verdikjeda og vurdere dilemma knytte til lønnsemd og berekraftig utvikling

  • gjennomføre ei enkel risikovurdering og presentere tiltak som førebyggjer uønskte hendinga

Book a free trial meeting to see how it works

Get a free trial

Explore more of our blog for business education, educational business simulations and remote teaching methods.

Back to the blog